Programación Xeral e Memoria Anual

Programación Xeral e Memoria Anual

A Programación Xeral Anual é un instrumento de planificación das actividades dun curso escolar.

A súa función é a de garantir a actuación coordinada de todas as estruturas organizativas e dos equipos de coordinación docente, proporcionar a participación e colaboración de todos os sectores da comunidade educativa e definir a distribución responsable das tarefas e actividades, para acadar os obxectivos do Centro.

As presentes Programación Xeral e Memoria Anual foron aprobadas polo Consello Escolar.