Política de privacidad

Dende COLEGIO ANDERSEN AUGALONGA, S.A. entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento estés debidamente informado acerca de como recopilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estos datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade aportarache a información que precisas para coñecer que destino lle daremos aos datos que nos proporciones.

1. ¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, nos facilitou os teus datos, COLEGIO ANDERSEN AUGALONGA, S.A. , con CIF: ESA36614899 somos o responsable do tratamento dos mesmos. Estos datos serán tratados de conformidade co disposto na normativa vixente sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

COLEGIO ANDERSEN AUGALONGA, S.A. comprométese ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.

2. ¿ONDE INFORMAMOS?

COLEGIO ANDERSEN AUGALONGA, S.A. , a través da páxina web https://www.colexioandersen.es no apartado correspondente á política de privacidade. Mais información en “Aviso Legal”.

3. ¿QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se encontre dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexítimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluida a túa imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou aqueles para os que obtivemos o teu consentimento.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do terceiro en cuestión.

4. ¿COMO TRATAMOS OS DATOS?

En COLEGIO ANDERSEN AUGALONGA, S.A. tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámoste de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantizar un nivel óptimo de seguridade, garantizando con iso que solo accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera pérdida intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

5. ¿CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base de lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

6. ¿COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

No caso de recibir comunicacións por estos medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámosche que as mensaxes se dirixen exclusivamente ó seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámosche que no suposto de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indiques por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun plazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola túa parte, entenderemos que aceptas e autorizas que nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

7. ¿CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que COLEGIO ANDERSEN AUGALONGA, S.A. recopilamos por calquera medio, conservaranse mentras o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentras se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respetando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluido este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de COLEGIO ANDERSEN AUGALONGA, S.A. .

8. ¿OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obriga legal. Se por requerimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúe expresamente, se nos solicitan os teus datos, estos serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fora dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garanticen unha boa xestión COLEGIO ANDERSEN AUGALONGA, S.A. pode ver necesario ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros estará regulado nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme as nosas instruccións e non os aplicará ou usará con fin distinto ao que figure en dito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9. ¿CALES SON OS TEUS DEREITOS?

La normativa de protección de datos outórgalle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquear consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Conocer que tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que están sendo tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Así mesmo, queremos informarte de que podes retirar o consentimento prestado sin que iso afecte á licitude do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Se desexas mais información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirte por escrito a COLEGIO ANDERSEN AUGALONGA, S.A. en Camiño Escola Andersen, 28 (A Garrida-Valladares), , 36315 – Vigo (Pontevedra) ou mediante correo electrónico a cprandersenaugalonga.dpo@convenceabogados.es.

 • Dita comunicación deberá reflexar a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, ou domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Recordarhe, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), se consideras infrinxidos os teus dereitos Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

10. ¿CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados con anterioridade.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE DE LEXITIMACIÓN

Gestión laboral

Gestión del personal para formalización de un contratro laboral, control de expedientes, gestión de nóminas

Relación contractual

Gestión fiscal y contable

Tratamiento necesario para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables

Relación contractual

Obligación legal para el/la responsable

Intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros

Gestión de contactos

Tratamiento de los datos para poder mantener comunicaciones con los interesados/as

Relación contractual

Intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros

Consentimiento expreso del interesado/a

Prevención de riesgos laborales

Cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud

Relación contractual

Obligación legal para el/la responsable

Gestión de candidatos/as a un puesto de trabajo

Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante gestión de curriculum, entrevistas personales y pruebas de valoración

Intereses vitales del interesado/a o de otras personas

Consentimiento expreso del interesado/a

Organización de eventos y actividades

Gestión y coordinación de actividades y eventos afines a la actividad de la entidad. Control de asistencia y participantes.

Relación contractual

Consentimiento expreso del interesado/a

Gestión multimedia

Tratamiento de imágenes y/o vídeos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales y la promoción de las actividades

Consentimiento expreso del interesado/a

Gestión alumnos/as

Datos de los/ las alumnos/as para contacto, gestión comercial, oferta de servicios, gestión de clases, gestión de recibos de facturación, etc

Consentimiento expreso del interesado/a

Gestión expedientes alumnos/as

Datos del/ la alumno/a para poder realizar el expediente académico según la normativa vigente en la materia

Consentimiento expreso del interesado/a